bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

Odlukom sreza Leskovca 1960. godine formiran je Opštinski fond za stambenu izgradnju, preduzeće je osnovano 01.01.1966 godine, a 1974. godine se transformiše u Samoupravnu interesnu zajednicu stanovanja i upravlјanja građevinskim zemlјištem u društvenoj svojini.

Odlukom Skupštine opštine o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge "Dom"Leskovac  1990. godine, došlo je do razdvajanja i formiranja posebnih fondova i JP "Dom" raspolaže stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu opštine Leskovac.

Delatnost preduzeća je:

- planiranje i programiranje investicionog i tekućeg održavanja stambenih, stambeno-poslovnih zgrada i stanova,

- poslovi prodaje stanova po osnovu otkupa u skladu sa Zakonom o stambenim odnosima,

- upravlјanje poslovnim prostorom,

- investiciono i tekuće održavanje stambenih, stambeno-poslovnih zgrada, stanova i poslovnog prostora,

- poveravanje izvođenja dela radova investicionog održavanja izvođačkim organizacijama i stručni nadzor nad tim radovima,

- zaklјučivanje ugovora sa nosiocima stanarskog prava i zakupcima stanova i sopstvenicima posebnih delova zgrada o načinu održavanja stambenih zgrada,

- organizovanje nastojničke službe u stambenim zgradama ili na drugi način obezbeđivanje ispravnosti uređaja u stambenim zgradama i poslovnim prostirijama (hitne intervencije),

- vođenje evidencije stambenih zgrada, stanova i poslovnih prostorija i njihovih korisnika i evidencije sopstvenika i korisnika posebnih delova stambenih zgrada,

- vođenje posebnog knjigovodstva u vezi upravlјanja i poslovanja stambenim i poslovnim prostorom,

- obračun i naplata stanarine i zakupnine za stanove i utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor,

- udruživanje sredstva izdvojenih za stambenu izgradnju od prodatih stanova, amortizacije stanova i poslovnih zgrada, radi izgradnje stambenih i stambeno poslovnih zgrada,

- organizovanje izgradnje stanova iz redovne i solidarne izgradnje na način i uslovima propisanim samoupravnim sporazumom, po kome se ta sredstva udružuju do roka određenog Zakonom o stambenim odnosima,

- nadziđivanje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove,

- izdavanje stanova u zakup i izdavanje stanova u zakup i zamena stanova,

- zaklјučivanje ugovora o korišćenju stanova,

- zaklјučivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,

-obavlјa i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Tel.016/213-216,212-351